Hanebo Hembygdsförening

Hembygdsföreningen bildades 1935 på initiativ av kyrkoherden Ernst Pontén. Syftet var enligt de gamla stadgarna "att åt eftervärlden söka bevara minnen av gångna tiders kultur samt att särskilt hos de unga väcka kärlek till hembygden och sprida en allt mångsidigare kunskap om denna."

Hembygdsgården i Hårga. Foto: Håkan Larsson

Redan året därpå skänkte syskonen Jonsson, i Hårga, gården Ol-Nils till föreningen. Den har sedan dess varit vår hembygdsgård och ligger kvar på sin ursprungliga plats. Husets nedre plan är från 1700-talet. På 1850 talet byggdes den övre våningen till och man fick ett hus med salar för fester som på många andra Hälsingegårdar. Förutom mangårdsbyggnaden finns där också en bryggstuga som har tillhört gården. På gården finns det också ditflyttade byggnader bl.a. ett magasin från Norlanders i Norrbyn och Hanebos äldsta träbyggnad, ett härbre som är flyttat från Västerberg, virket är avverkat vintern 1521-22.

Sävtorpet i Acktjära. Foto: Håkan Larsson

1969 ropas Sävtorpet i Acktjära in på auktion. Detta soldattorp, som ligger naturskönt på sin ursprungliga plats vid Herteån, är i sina äldsta delar uppfört på 1690-talet. Torpet har fått sitt namn efter soldaten Olof Säv som var soldat vid denna rote 1778 – 1805. De sista fast boende på torpet var syskonen Säv-Kari och Säv-Lars, Kari dog 1965. Torpet är idag ett museum och plats för vissa av föreningens aktiviteter. Här kan vi bland annat lyssna till Hugo Westling som spelar i sin hemby.

Innergården i Bofara testamenteras till Hembygdsföreningen av Sven-Olle Olsson som avlider 2008. Där har vi en museiloge med vagnar, slädar, körredskap samt en stor mängd andra museiföremål från den gamla bondekulturen. Sven-Olles teknikmuseum tilldrar sig stor uppmärksamhet vid visningarna. Huvudbyggnaden hyrs ut.

Linskäkten i Svedja. Foto: Olle Andersson

Linskäkten i Svedja, den enda kvarvarande linskäkten i Hanebo, sköts av föreningen med ett långtidsavtal. Samma sak gäller för det gamla bruksarkivet vid Kilån. Vi har visningsrätten till Eds snickerimuseum och håller en raststuga på Hårgaberget.

Hårgadansen 2012. Foto: Helena Näslund

Föreningen har under sommaren ett stort antal aktiviteter som Nyckelharpskväll, Veteranfordonsträff, Hårgamorgon med Hårgadansen, konserter, hantverksdag, familjedag m.m.

Besök gärna vår hemsida www.hembygd.se/hanebo