Trönö Hembygdsförening

Så här började det?
Den 30 juli 1930 samlades åtta trönöbor för att diskutera bildandet av en hembygdsförening. En interimsstyrelse utsågs och denna fick i uppdrag att utarbeta stadgar. Vid det första sammanträdet, den 6 juni 1931, var tretton personer närvarande. En styrelse valdes.
Till föreningens första ordförande utsågs P M Persson i Daglysa. Han skötte ordförandeskapet fram till sin död 1965, alltså i 34 år.
Någon hembygdsgård fanns inte under föreningens första årtionden. Men trots avsaknad av naturlig samlingsplats hade föreningen en livlig och uppskattad verksamhet.
Varje år hölls en kyrko- och hembygdsfest. Den första festen hölls den 12 juli 1931 -  på ärkebiskop Nathan Söderbloms dödsdag. Det var föreningens mening att få honom som talare till påföljande års sommarfest. Men medan festen ännu pågick vid Gamla kyrkan denna julisöndag, kom budet om den store trönösonens bortgång. Hembygdsföreningens första sommarfest slöt alltså i sorg över Nathan Söderbloms oväntade bortgång.
Som regel hölls två föredrag på dessa fester och sång och musik framfördes av bygdens egna förmågor. Talen var oftast hembygdsbetonde, t.ex.
*Vad avser hembygdsrörelsen
*Hembygdens kyrka
*De svenska bondgårdarnas historia
*Hedra din fader och din moder
*Vad ligger i begreppet hembygdsvård?
*Jonas Söderblom och hans livsgärning
*Minnen, meningar och melodier

Nathan Söderblom, hans personlighet, hans livsgärning och hans ekumeniska arbete har det hållits många föredrag om på dessa hembygdsfester.
Föredragshållare var oftast någon av Nathan Söderbloms släktingar.
Trönödräkten studerades och rekonstruerades i en studiecirkel 1938. Ledare för denna cirkel var fru Torgeier, maka till folkskolläraren Richard Nilsson-Torgeier, som arbetade vid Kyrkskolan i Långbro. Arbetet kring trönödräkten togs senare upp med Greta Eriksson, Wij och Ingvor Eriksson, Trönbyn, ,som studieledare. Ett speciellt stort arbete lades ner för att kunna rekonstruera den manliga dräkten.
Professor Anna-Maja Nyhlén, Nordiska museet och hemslöjdskonsulent Märta Brodén, Gävle var sakkunniga i detta arbete. Ett stort antal trönödräkter, såväl kvinnodräkt som mansdräkt, tillverkades.
Anrika föremål började värderas och uppköpare gick omkring i trönöbygden och lurade i vissa fall av befolkningen sina ärvda klenoder. I lokaltidningen gjorde hembygdsföreningen ett upprop: "Sälj inte era gamla ärvda saker till uppköpare , som åker omkring i bygden. Skänk i stället de gamla föremålen till hembygdsföreningen och de blir kvar i bygden i alla tider".
När Trönö 1953 fick en ny prästgård ändrades den gamla prästgården till hembygdsgård. Trönöborna hörsammade uppropet i annonsen och skänkte många värdefulla föremål till sin hembygdsgård, som nu döptes till Söderblomsgården.
1955 invigdes Söderblomsgården till hembygdsgård och Söderblomsmuseum.
Hembygdsföreningens samlingar omfattar nära 1700 olika föremål.
Söderblomsgården ägs och förvaltas av Trönö hembygdsförening. Rummen på nedre våningen används som samlingssalar och på den övre våningen inryms museum med rum, dels disponerade för minnessaker från Nathan Söderblom och hans släkt och dels för hembygdföreningens samlingar.
I före detta pastorsexpeditionen finns en för teckning över gårdens präster. En byst av Nathan Söderblom finns i salen och en gammal kyrknyckel från 1650. En del av Trönö sockens gamla bibliotek förvaras i matsalen.
På hembygdsgårdsområdet finns också Sothålsgården samt en gammal storhässja ? som tidigare var typisk för bygden
Söderblomsgården har under årens lopp varit ett uppskattat turistmål med många busslaster och bilburna av besökande från när och fjärran. Folk från hela Sverige och även utlandsturister har skrivit sina namn i gästböckerna och blivit guidade.

300 medlemmar
Verksamheten i dag är mycket omfattande. Föreningen har omkring 300 medlemmar. Man anordnar utställningar av olika slag, bya-vandringar, dokumenterar gamla föremål, anordnar fotoutställningar, föredrag, studiecirklar, konserter, körkvällar och mycket annat. Dessutom har föreningen gett ut ett 20-tal  olika bya-böcker, dialektböcker och annan litteratur.
Sedan 1986 anordnas en sommarteater vid hembygdsgården ? Söderblomspelet. Under årens lopp har 80 000 personer sett teatern om ärkebiskop Nathan Söderbloms liv och gärning.

Trönö hembygdsförening fick år  2005 Söderhamns kommuns kulturstipendium.

Vill du veta mera om föreningen ta gärna kontakt med undertecknad, Box 96, 826 08 Trönödal.

Jan-Eric Berger